• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 544 Протокол 38 от 27.03.2014 г.


По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез търг на части от общински имоти - публична общинска собственост  за поставяне на кафе-автомати.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 544: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г., дава съгласието си  да бъде отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за поставяне на кафе - автомати /0.50 м2/ следните имоти - публична общинска собственост :

1.1. Част от първи етаж /Общ. данъчна служба/ на административна сграда - Общинска Администрация - Балчик, находяща се в гр. Балчик, пл. "21 ІХ" № 6, актувана с АПОС 189/20.04.2010 г.

1.2. Част от първи етаж на административна сграда - ОбП "БКС", находяща се в гр. Балчик, ул. "Приморска" № 8, актувана с АПОС 345/29.01.2014 г.

       2. Частите от имотите - публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване с цел на конкурса : поставяне на кафе - автомати.

       3. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 243,00 лв. /двеста четиридесет и три/, без ДДС за всеки от горепосочените общински имоти.

       4. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите могат да участват и за двата имота.

       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"