• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 543 Протокол 38 от 27.03.2014 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов -кмет на общината

РЕШЕНИЕ 543: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45а от ЗОС, чл. 8 и чл.18 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ от АПК, Общински съвет - Балчик  ПРИЕМА "Наредба за условията и  реда за установяване жилищни нужди на граждани за настаняване в общински жилища, ползване и управление".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"