• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 531 Протокол 37 от 27.02.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за изменения и допълнения в Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Балчик

            Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 531: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 8 и чл. 18 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ от АПК, Общински съвет-Балчик  ПРИЕМА изменения и допълнения в Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Балчик,  както следва:


 §.1. В  чл. 44, глава шеста, раздел ІІ "Разпореждане с нежилищни имоти - частна общинска собственост" се създава нова алинея трета, със следния текст:

(3). Продажба може да се извърши с договор от кмета на общината  без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, в следните случаи:

1. между общината и държавата или между общини;

2. когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон.

Процедурата по продажбата започва с подаване на заявление до кмета на общината, в което се посочват законовите основания за приложение на чл. 35, ал. ІV от ЗОС. Към заявлението се прилагат:

-          Удостоверение за актуално състояние/за юридически лица с нестопанска цел/

-          Регистрация по ЕИК/за търговски дружества/

-          Други документи във връзка с актуално правно състояние и икономически статус на заявителя

Въз основа на заявлението, кмета на общината изготвя мотивирано предложение за продажба до общинския съвет. В предложението се посочват условия, вид на имота, документ за собственост, градоустройствени показатели, предназначение и др.

§. 2. Настоящото заглавие на ГЛАВА ДЕВЕТА : "Управление на земи от общинския поземлен фонд" се обособява в РАЗДЕЛ ПЪРВИ с текстове от чл.93 до чл.100 включително.

            Създава се нов раздел със следното заглавие и съдържание:

                                   РАЗДЕЛ ВТОРИ

            УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл.101. Ежегодно, в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик се определят ателиетата за индивидуална творческа дейност:

1.      предназначени за настаняване под наем на хабилитирани научни работници, художници и лица, упражняващи художествени занаяти;

2.      предназначени за продажба на лицата, настанени в тях по административен ред;

3.      предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.102. Право за настаняване в общински ателиета за индивидуална творческа дейност имат лица, отговарящи на следните условия:

1.      не притежават ателие или кабинет за творческа или научна дейност;

2.      не са закупили ателие от държавата или общината;

3.      притежават документ, че са хабилитирани научни работници, художници или лица, упражняващи художествени занаяти;

4.      подали са заявление до кмета на общината за настаняване в ателие

Чл.103. По отношение на картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета по чл.101, т.1 се прилагат реда и условията за общинските жилища, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Чл.104. (1). Ателиетата по чл.101,т.2 могат да бъдат продавани на лица, настанени в тях по административен ред, отговарящи на следните условия:

1.      Да отговарят на условията за настаняване по чл.102;

2.      да са наематели на ателие, на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване и без да е променяно предназначението на обекта;

3.      да ползват ателие, предназначено за продажба;

4.      да са подали заявление за закупуване на ателието до кмета на общината.

(2). Продажбата на общински ателиета по ал.1 се извършва при условията и по реда за продажба на общински жилища.

Чл.105. Продажбата на общински ателиета по чл.101,т.3 се извършва от кмета на общината, след решение на общински съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма.

Чл.106. Ежегодно в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Балчик, се определят общинските гаражи:

1.      предназначени за отдаване под наем;

2.      предназначени за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3.      предназначени за продажба на търг.

Чл.107.(1). Определянето на наематели на общински гаражи се извършва в следния ред:

1.      инвалиди-наематели на общинско жилище или собственици на сградата, в която са построени гаражите, в случай, че притежават лек автомобил  и не притежават друг гараж;

2.      други наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите в случай, че притежават лек автомобил и не притежават друг гараж.

(2). Когато броят на гаражите е по-малък от броя на кандитатите по т.1 и 2 на ал.І, след настаняване на лицата по т.1  се тегли жребий между лицата по т.2.

(3). Ако след предоставяне на гаражи на лицата по т.1 и 2 на ал.І останат свободни гаражи, те се включват в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, като предназначени за продажба на търг по пазарни цени.

Чл.108. По отношение на реда за настаняване, освобождаване и продажба на общински гаражи се прилага реда, предвиден за общински жилища.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"