• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 523 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг на помещение с площ от 25 м2, находящо се в гр. Балчик - публична общинска собственост, представляващо обособена част от двуетажна сграда - Исторически музей.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 523: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г., дава съгласието си помещение с площ 25 м2, находящо се в гр. Балчик - публична общинска собственост, актувано с АОС 55/09.01.1998 г., представляващо обособена част от двуетажна сграда - Исторически музей, да бъде отдадено под наем за търговска дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 819,00 лв. /осемстотин и деветнадесет лева/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да спазват предмета на дейност, предмет на търга.

4.      Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"