• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 514 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мариян Иванов Ананиев от гр. Добрич.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 514: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1458-10/20.12.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мариян Иванов Ананиев от гр. Добрич, ул. "Ропотамо" №9, ап.3, по отношение на ПИ № 02508.2.153 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХХV, кв.7 по ПУП на в.з. "Момчил"/, целия с площ от 558 м2, като Мариян Ананиев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 58 м2 /петдесет и осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4347/06.01.2014 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2610.00 лв. /две хиляди шестстотин и десет лева/, без ДДС.        

             3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"