• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 509 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на помещение (стоматологичен кабинет), находящ се в Здравна служба с. Дропла, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 509:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, дава съгласието си помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 10.76 м2, 1/3 от чакалня, 1/3 санитарен възел, всичко с площ от 17.38 м2  находящи се в Здравна служба, с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 66,74 лв. /шестдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

       3. Кандидатите за участие следва да имат завършено висше образование по дентална медицина. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина ида не се променя предназначението на наетия кабинет.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"