• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 19.12.2013 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев".

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ