• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 462 Протокол 32 от 31.10.2013 г.


По тридесет и втора точка от дневния ред: Предложение за актуализиране списъците на длъжностите и лицата от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2013 г., приет като приложение № 11 по т. 14 към Решение 299 от Протокол 22 /21.02.2013 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 462: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 299, т.14 от Протокол № 22/21.02.2013 г. и докладни записки и списъци, представени от директорите на училища с вх. №№ 31-07-14/26.09.2013; 31-05-27/30.09.2013 г., Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Утвърждава актуализиран списък на длъжностите и лицата от Община Балчик, които имат право на транспортни разходи за 2013 г., съгласно Приложение №: 11 /Б/В по т. 14 към Решение № 299 от Протокол 22 /21.02.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Приложение 11-Б

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК ,
пътуващи от местоживеене до месторабота за 2013 r. в населени места в рамките на общината 
N Имена Училище Постъпил длъжност Обр Специалност Посока на път.
1 Руска Димитрова Мойсеева ЦДГДропла+Пряспа 2012 МС - ЗК ПВ МС Балчик
2 Марияна Симеонова ОУ и ЦДГ Сокол. 2006 МС - ЗК В МС Балчик
3 Янка Тодорова Ризова ЦДГСтражица+Лях 2010 МС - ЗК ПВ МС Балчик
4 Здравка Иванова Косева Оброчище,Кранев 2000 МС - ЗК ПВ МС Църква
5 Пенка Желязкова Георгиева ОУ и ЦДГСеноко 2007 МС - ЗК ПВ МС Пряспа
6 Сезер Джеват Махмуд  ОбА - Балчик   вътр. одитор В   Соколово
7 Димитър П. Димитров ОбА - Балчик   гл. експерт В   Оброчище
8 Марина Ветренска  Км.Стражица   счетоводител     Балчик
10 Хатидже Шериф Сюлейман Км.Стражица   домакин ЦДГ     Балчик
11 Ахмед Шукриев Фазлиев ОБП "БКС"    работник     Соколово
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ  УЧИЛИЩАТА  И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК ,
пътуващи от местоживеене до месторабота за 2013 r. (УЧЕБНА 2012/2013 г. и УЧЕБНА 2013/2014)
 В населени места в рамките на общината
N Имена Училище Постъпил длъжност Обр Специалност Посока на път.
1 Илия Тодоров Димитров  ОУ-Сенокос 2005 бълг. и р.ез. В БЕ и РЕ Балчик
2 Станимир Желев Станчев ОУ - Сенокос 2009 възпитател в история,геогр Балчик
3 Петя Костадинова Тодорова ОУ - Сенокос 2102 възпит.прог.ст. В БЕЛ Балчик
4 Павлин Михайлов Павлов  ОУ-Соколово 1983г. математика В математика Балчик
5 Величка Иванова Кирова ОУ-Соколово 2008 БЕл В БЕЛ Балчик
6 Марияна Йорд. Костадинова  ОУ-Соколово 2005 биология ПВ биол., хим,.... Балчик
7 Димитрина Пенчева Лазарова ОУ-Соколово 2009 възпитател ПВ НУП Балчик
8 Антон Иванов Симеонов ОУ-Соколово 2010 възпитател В Труд и техн. Балчик
9 Пенка Панайотова - зам. ПУИ с. Кранево 2011 възпитател ПВ БЕЛ Балчик
10 Миланка Филева ПУИ с. Кранево 2012 учител-логопед В НУП, лог. Балчик
11 Цветелина Симеонова ОДК Балчик 2012 учител танци В хореограф Сенокос
12 Наталия Николаевна Добрева СОУ-Оброчище 1992 руски език в РФ Църква
13 Валентина В. Желева Гурково 1995 директор ПВ ПУП Балчик
14 Евгения Кирилова Начева Гурково 2012 детска уч. ПВ ПУП НУП Балчик
15 Флора Иванова Начева Стражица 1985 директор В ПУП Балчик
16 Димитричка М.Станчева Стражица 2003 детска уч. ПВ ПУП Балчик
17 Мария Николова Цонева Ляхово 1985 директор В ПУП Балчик
18 Надя Петрова Митева  Ляхово 2009 детска уч. ПВ ПУП Балчик
19 Стоянка Й. Георгиева Соколово 2001 детска уч. ПВ ПУП Балчик


Приложение 11-В

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК , пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2013 
приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани
от същата специалност и квалификация
N Имена Месторабота Постъпил длъжност Обр Специалност Посока на път.
1 Дорка Вичева ОбА - Балчик   р-л на ЗВО В   Добрич
2 Любка Гетева  ОбА - Балчик   гл.вътр.одитор В   Добрич
3 Женя Манолова ОбА - Балчик   Гл.юрисконсулт В   Варна
4 Милен Данчев Йорданов ОбА - Балчик   Ст.юрисконсулт  В   Добрич
5 Емилия Канева Стоянова Км. Сенокос   ст.спец.бюджет В   Добрич
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ  УЧИЛИЩАТА  И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАЛЧИК ,
пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2013 r. (УЧ. 2012/2013 г. и УЧ. 2013/2014)
приходящи от други общини, когато в община Балчик няма регистрирани безработни граждани
от същата специалност и квалификация
N Имена Училище Постъпил длъжност Обр Специалност Посока на път.
1 Янита Вълчева Димитрова СОУ "Хр.Ботев" 2009 Химия и ООС В химия,биол.  Добрич
2 Таня Борисова Георгиева СОУ"Хр.Ботев" 2011 възп.нач.етап В НУП Добрич
3 Маринела Александрова Данева СОУ"Хр.Ботев" 1982 български език В БЕЛ Варна
4 Диляна Павлова Бангеева СОУ"Хр.Ботев" 2013 български език В БЕЛ Добрич
5 Валентина Жекова Георгиева СОУ"Хр.Ботев" 2012 възп.нач.етап В НУП Добрич
6 Таня Петева Давидкова СОУ"Хр.Ботев" 2012 Биология и ЗО В Биологиия Варна
7 Евгений Атанасов Георгиев ОУ"Кирил и Мет." 2009 учител Музика в Муз.педаг. Добрич
8 Светла Дикова Милева ОУ"Кирил и Мет." 2010 възпитател нач.степен в ПУНУП Добрич
9 Мирослава Димитрова Григорова ОУ"Кирил и Мет." 2012 възпитател нач.степен в ПУНУП Добрич
10 Даниела Георгиева Петрова ОУ"Кирил и Мет." 2012 възпитател нач.степен в ПУНУП Добрич
11 Светла Георгиева Симеонова ОУ "Антим І" 2013 ст. Учител В ПУНУП Добрич
12 Евгения Георгиева Георгиева ПГ за КОС 2009 руски език В БФ, РФ Добрич
13 Наталия Петкова Жекова ПГ за КОС 2012 учител  В Технологии Добрич
14 Георги Йорданов Колев ОУ-Сенокос 2011 учител В физика, мат. Добрич
15 Румяна Василева Стоянова ОУ-Сенокос 1992г. нач.учител В НУП Добрич
16 Костадина Хр. Гаврилова ОУ-Сенокос 1992r. нач.учител В НУП Добрич
17 Марияна Недева Николова ОУ-Сенокос 1989г. нач.учител В НУП Добрич
18 Марияна Дим. Стоянова ОУ-Сенокос 1989 нач.учител   НУП Добрич
19 Мария Петрова Драганова ОУ-Сенокос 1997r. нач.учител ПВ НУП Добрич
20 Дарина Дим. Йорданова ОУ-Сенокос 1987г. уч.биол.хим  ПВ биол.хим.муз Добрич
21 Емил Янков Енев ОУ-Сенокос 1998r. уч.физкулт. В ист,физк. Добрич
22 Веселин Касабов ОУ-Сенокос 2013 БЕЛ В БЕЛ Добрич
23 Кармен Николова Йорданова ОУ-Сенокос 1995 г. нач.учител В НУП Добрич
24 Нора Иванова Трифонова ОУ-Сенокос 2009 нач.учител ПВ НУП Добрич
25 Маргарита Христова Белева ОУ - Сенокос 2012 възпит.прог.ст. В БЕЛ,история Добрич 
26 Светла Иванова Георгиева ОУ - Сенокос 2013 възпитател В инж.магистър Добрич
27 Росица Тодорова Койнова СОУ-Оброчище 2010 директор В НУП Добрич
28 Анна Георгиева Колева СОУ-Оброчище 1997 нач.учител В НУП Добрич
29 Веска Тодорова Кулева СОУ-Оброчище 1998r.  нач.учител В НУП  Добрич
300 Марияна Георг. Карова СОУ-Оброчище 1983 нач.учител ПВ НУП Добрич
31 Стоян Василев Каров СОУ-Оброчище 1996 нач.учител ПВ НУП Добрич
32 Венелина Ст.Петрова СОУ-Оброчище 2002 информат. В информат. Добрич
33 Маргарита Христова Дамянова СОУ-Оброчище 2013 учител В БЕЛ Добрич
34 Даринка Дикова Стойчева СОУ-Оброчище 2000 биология,геогр. В биология,хим Добрич
35 Севдалина Й. Димова СОУ-Оброчище 1996 нач.учител В НУП,музика Добрич
36 Събка Николова Ганчева СОУ-Оброчище 2011 възпитател В БЕЛ ист. Добрич
37 Стоянка Дичева Христова СОУ-Оброчище 2012 възпитател   НУП Добрич
38 Иван Колев Иванов СОУ-Оброчище 2002 труд и техн. ПВ уч.по практик. Добрич
39 Красимира Христова Герджикова СОУ-Оброчище 2012 нач. учител В НУП и ПУП Добрич
40 Павлина Стоян.Тодорова СОУ-Оброчище 1992 математ. В математ. Добрич
41 Златозара Петкова СОУ Оброчище 2007 физика В химия,физика  Добрич
42 Галин Ангелов Желязков СОУ-Оброчище 2000 философия В НУП,психолог Добрич
43 Миглена Кост.Христова СОУ-Оброчище 1998 история В история,геогр Добрич
44 Галина Станкова Георгиева СОУ-Оброчище 2013 учител В англ.ез Добрич
45 Жени Божидарова Тодорова СОУ-Оброчище 2011 възпитател В ПУНУП Добрич
46 Йорданка Димитрова Кънчева СОУ-Оброчище 2013 учител   НУП Добрич
47 Татяна Димитрова Иванова СОУ-Оброчище 2013 възпитател В НУП Добрич
48 Ивелина Георгиева Русева СОУ-Оброчище 2013 възпитател В НУП Добрич
49 Недрет Ибрахимова Мустафа СОУ-Оброчище 2012 нач. Възпитател В НУП  Добрич
50 Миглена Христова Драгнева СОУ-Оброчище 2012 нач. възпитател В ПНУП  Добрич
51 Марияна Василева Стойкова СОУ-Оброчище 2013 възпитател В НУП Добрич
52 Юлия Симеонова Нуредин СОУ-Оброчище 1994 учител В ПУНУП Добрич
53 Марина Петрова Петрова СОУ-Оброчище 2013 възпитател в НУП Добрич
54 Йорданка Стефанова Матеева  ОУ - Соколово 2005 Директор В Нач.учител Добрич
55 Марияна Трендафилова ОУ-Соколово 1985 нач.учител В НУП Добрич
56 Василка Ив. Костадинова  ОУ-Соколово 1974r. нач.учител ПВ НУП Добрич
57 Митка Великова Найденова  ОУ-Соколово 1992r. нач.учител В НУП Добрич
58 Васил Атанасов Василев  ОУ-Соколово 1979r. възпит В НУП Добрич
59 Иван Христов Христов  ОУ-Соколово 1979r. възпит В химия,физика  Добрич
60 Валентин Йорданов Стоилов ОУ-Соколово 2009' история и геогр. в История и география Добрич
61 Севдалина Петкова Димитрова ОУ Соколово 2012 нач. Възпитател  ПВ НУП Добрич
62 Мима Сапунджиева ПУИ с. Кранево 2002 директор В история Добрич
63 Иванка Маринова ПУИ с. Кранево 2006 психолог В психология Добрич
64 Нели Жекова Христова ПУИ с. Кранево 2001 възпитател В ПУНУП Добрич
65 Галя Боева ПУИ с. Кранево 2013 ст.учител В физика, мат. Добрич
66 Кица Жекова Димитрова ПУИ с. Кранево 2001 ст.възпитател В ПУНУП Добрич
67 Йордан Кирилов Христов - зам. ПУИ с. Кранево 2010 възпитател ПВ труд. и изобр. Добрич
68 Кремена Костадинова Димитрова ПУИ с. Кранево 2007 учител БЕЛ В БФ Добрич
69 Валентин Вълчев - зам. ПУИ с. Кранево 2011 възпитател В Соц. дейн. Добрич
70 Вела Георгиева  ПУИ с. Кранево 2013 учител В Технологии Добрич
71 Димитър Георгиев ПУИ с. Кранево 2013 възпитател В Спец. Предм. Добрич
72 Боянка Тончева Иванова ПУИ с. Кранево 1990 нач.учител ПВ НУП Варна
73 Галин Ангелов Грудев ПУИ с. Кранево 2000 учител В педагогика Варна
74 Галина Веселинова Вълчева ПУИ с. Кранево 2001 ст.възпитател В технолог Варна
75 Иван Иванов ПУИ с. Кранево 2011 възпитател В Дефектол. Варна
76 Марина Маринова  ПУИ с. Кранево 2004 учител В ПОТТ Варна
77 Горанка Минчева Дянкова ПУИ с. Кранево 1996 уч.математика В Математика Варна
78 Дияна Гочева Неделчева ПУИ с. Кранево 1987 нач.учител ПВ НУП Варна
79 Иванка Петрова Ганчева ПУИ с. Кранево 1995 ст.възпитател В НУП Варна
80 Искра Йонкова Михова ПУИ с. Кранево 1988 нач.учител ПВ НУП Варна
81 Мая Желязкова Шопова ПУИ с. Кранево 2006 ст.възпитател В НУП Варна
82 Надя Владимирова Христова ПУИ с. Кранево 2001 учител спец.пр. В инж.магистър Варна
83 Стоянка Динева Христова ПУИ с. Кранево 2001 нач.учител В НУП Варна
84 Филка Кирова Милкова ПУИ с. Кранево 2003 възпитател В Спец.педаг. Варна
85 Димитър Колев Драганов ПУИ с. Кранево 2004 възпитател В истор