• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 461 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По тридесет и първа точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област, МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 461: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по  МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области",  общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ С ЛОДКОСТОЯНКИ И ХЕЛИНГ ЗА ЛОДКИ" по  ПРИОРИТЕТ 1" Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област", МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области".

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"