• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 459 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 415 по Протокол № 31 от 26.09.2013 г. на ОбС Балчик и ново обсъждане предложението за продажба на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, апартамент № 2, вх. А, бл. 24, ж.к. „Балик", на наемателят на общинското жилище, настанен по административен ред.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ 459: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-32/08.10.2013 г. на Областен управител на област Добрич:

І. Общински съвет - Балчик отменя Решение 415 по протокол № 31, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик на 26.09.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ІІ.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. 3  и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 1; чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 258/29.11.2012 г. на Общински Съвет - Балчик, във връзка с молба вх. № 94М-332-1/05.09.2012 г. от Мариана Инджева, настанена по административен ред и във връзка със Заповед № АдК-04-32/08.10.2013 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба на:

            1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 2, вх. А, бл. 24 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 56.65 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение; общи части с площ - 6.15 м2 и изба с площ от 5.76 м2, актуван с АОС № 65/20.02.1998 г., за сумата от 19 449.84 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и 84 ст./ на наемателят на общинското жилище Мариана Асенова Инджева.  

            2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл.42 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"