• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 458 Протокол 32 от 31.10.2013 г.


По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

Върнато за ново обсъждане със Заповед № АдК-04-44/12.11.2013 г. на Областен управител на област Добрич

РЕШЕНИЕ 458: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4333/27.09.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, м. "Юртлука" с площ от 1 370 м2 /хиляда триста и  седемдесет квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 3868.00 лв. /три хиляда осемстотин шестдесет и осем лева/, като начална цена за провеждане на търга;

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

            3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"