• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 456 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.18 по кадастралната карта на гр. Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 456:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4338/29.07.2013 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.83.18 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв. 2064 по ПУП на гр. Балчик/, ул. "Ал. Стамболийски" №35, с площ от 478 м2 /четиристотин седемдесет и осем квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 28 680.00 лв. /двадесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. В тръжните условия да се включи изискването за възстановяване на  премахнатата през 2004 г. сграда - архитектурен паметник на културата от местно значение.

            4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"