• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 455 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод - кабелна линия 20kV от съществуващ СР стълб в ПИ 66250.12.22 в землището на с.Сенокос, общ.Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището  на с.Преспа, Община Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 455: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод - кабелна линия 20kV от съществуващ СР стълб в ПИ 66250.12.22 в землището на с. Сенокос, община Балчик, до табло тип МТТ в ПИ 58270.24.26 в землището  на с. Преспа, Община Балчик" - съгласно приложено задание.

 II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"