• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 453 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 02508.10.602 по кадастралната карта на гр. Балчик".

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 453: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  "Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ  02508.10.602 по кадастралната карта на гр.Балчик".

            II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"