• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 452 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ за издаването книга за село Кранево „Ехо от вековете".

            Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 452: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик не дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Костадин Димов Костадинов от с. Кранево, в размер на 2000 (две хиляди) лева, за издаването на книга за село Кранево „Ехо от вековете".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

6 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 13 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПРЕГЛАСУВАНЕ ПОИМЕННО

9 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 10 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"