• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 451 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение на Решение 251 по Протокол № 18 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 30.10.2012 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 451: Общински съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, във връзка с писмо с вх. №63-894-2/11.06.2013 г.  от "НЕК" ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест", изменя и допълва свое Решение 251 по Протокол № 18/30.10.2012 год., като  изразява предварително съгласие за определяне /преминаване/ на трасето на електропровод ВЛ 110 kV п/ст"Варна север"-п/ст "Каварна" в частта на засегнатите имоти частна и публична общинска собственост в землищата на с. Кранево и село Рогачево, община Балчик както следва:


Землище с. Кранево ЕКАТТЕ 39459


№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик


Публична общинска собственост

1.29

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

3,137

0,035

Община Балчик

2.94

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

4,778

0,08

Община Балчик

2.138

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

2,779

0,113

Община Балчик

7.17

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

1,938

0,07

Община Балчик

8.62

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

4,042

0,087

Община Балчик

11.80

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

2,402

0,076

Община Балчик

11.81

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

8,826

0,457

Община Балчик

16.30

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

2,444

0,09

Община Балчик

17.17

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

1,720

0,061

Община Балчик

18.23

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

1,965

0,084

Община Балчик


Землище с. Рогачево ЕКАТТЕ 62788

І Вариант


№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имот в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Собственик


Публична общинска собственост

26.10

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

7,199

0,09

Община Балчик

26.11

Дере

Земеделска територия

1,867

0,04

Община Балчик

29.21

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

2,513

0,100

Община Балчик

29.22

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

5,201

0,321

Община Балчик

33.7

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

1,855

0,004

Община Балчик

33.8

За селскостоп., горски, ведомствен път

Земеделска територия

0,332

0,082

Община Балчик


Общинска частна собственост

28.11

Пасище

Земеделска територия

16,954

0,708

Община Балчик

28.13

За водостоп., хидромелиорат. съоръжение

Земеделска територия

2,625

0,085

Община Балчик

29.5

нива

Земеделска територия

7,000

1,035

Община Балчик

29.6

нива

Земеделска територия

9,650

1,427

Община Балчик

29.11

нива

Земеделска територия

5,001

1,878

Община Балчик

33.6

нива

Земеделска територия

17,790

3,242

Община Балчик

33.10

нива

Земеделска територия

13,122

3,050

Община Балчик


            По отношение изразеното предварително съгласие за засегнатите имоти в останалата част на трасето на територията на община Балчик, Решение 251/30.10.2012 г. на общински съвет -Балчик остава непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"