• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 450 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 450: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 150, ал. 4 от ЗУТ и чл. 79 от АПК, общински съвет приема следното изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик:

1. В чл. 40 от НОАМТЦУТОБ се правят следните изменения и допълнения:

1.1. В т. 21 Вид услуга - Издаване на разрешение за строеж, За обекти VІ-та категория, разд. А, определеният размер на таксата се изменя, като се намалява  от 1.00 лв./м2, съответно на 0.50 лв./м2.

1.2. В т. 24, текстът "Пълен размер на таксите по отделни части на проекта", се допълва със следния: "Съгл. чл. 150, ал. 4 с 30% увеличение на таксите за одобряване на проекта и издаване РС".

Направените изменения и допълнения в НОАМТЦУТОБ да се публикуват в местния печат, като влизат в сила от датата на публикуването им.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"