• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 449 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за закриване на ЦДГ „Звънче" село Църква, община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 449: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23; чл. 10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за народната просвета; чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с чл. 2, ал 1 и § 1, ал. 2, т. 1 от Допълнителна разпоредба на Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Закрива Целодневна детска градина „Звънче" село Църква, считано от 01 януари 2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


2. Децата от ЦДГ „Звънче" с. Църква да се пренасочат към ЦДГ „Първи юни" село Оброчище.

3. Да се осигури безплатен транспорт за децата от село Църква до ЦДГ „Първи юни" село Оброчище и обратно.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"