• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 445 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 445: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4337/09.10.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 261 м2 /двеста шестдесет и един квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 525.00 лв. /шест  хиляди петстотин двадесет и пет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"