• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 444 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 444: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Станимир Веселинов Петров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Петър Байчев Байчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Стоянка Петрова Марчева от с. Кранево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Пламен Николов Желев от гр. Балчик, , за социално подпомагане, в размер на 30.00 (тридесет) лева.

5. Севинч Аднан Асенова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Димитричка Райкова Парикова от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Нудие Сюлейманова Дадова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

8. Радка Петрова Събева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Станислава Христова Жечева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева.

10. Валентин Атанасов Маринов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

11. Ердинч Демиров Демиров от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

12. Наджие Сали Мустафова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

13. Николай Кръстев Канавров от гр. Балчик, за оперативна интервенция, в размер на 300.00 (триста) лева.

14. Георги Тодоров Цимингаров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

15. Румен Стойков Михайлов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

16. Боби Иванов Илиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

17. Ганка Димова Панчева от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

18. Исмаил Али Исмаил от гр. Балчик, за покриване на разходи за погребението на съпругата му Урания Асенова Исмайлова, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Мариана Асенова Инджева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"