• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 443 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне помещение - частна общинска собственост на Фирма „СОНИК СТАРТ" ООД за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 443: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4. от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и подписан Договор № 409/27.06.2013 г. между Община Балчик и Фирма „СОНИК СТАРТ" ООД за управление на социални услуги, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.     Дава съгласие Община Балчик да предостави помещение - частна общинска
собственост, АОС №2681/22.11.2006 г., находящо се на ул. Петър Берон кв. 152, ет. 1,
Поземлен имот № 02508.84.280.3 за безвъзмездно ползване от Фирма „СОНИК СТАРТ" ООД за предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа" за срок от 10 години, съгласно срока за предоставяне на социалната услуга.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"