• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 442 Протокол 32 от 31.10.2013 г.


По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне поддръжката и експлоатацията на зарядна станция за електропревозни средства, част от проект BGR/SGP/OP5CORE/CC/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини" по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд на Фирма „ЗК"  АД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

Върнато за ново обсъждане със Заповед № АдК-04-43/12.11.2013 г. на Областен управител на област Добрич

РЕШЕНИЕ 442: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с необходимостта от поддръжка и експлоатация на зарядна станция за електропревозни средства част от Проект ВGR/SGР/OР5СORЕ/СС/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини" по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд, Общински съвет Балчик

реши:

1. Дава съгласие Община Балчик да предостави поддръжката и експлоатацията на зарядна станция за електропревозни средства част от Проект ВGR/SGР/OР5СORЕ/СС/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на  слънчево улично осветление в Черноморските общини" по Програма за Малки проекти па Глобалния екологичен фонд на Фирма „ЗК" АД, срещу безвъзмездно отдаване правото на ползване на зарядната станция и прилежащата й територия от 60 кв.м. за срок от 5 (пет) години на "ЗК" АД. Разходите за поддръжка на зарядната станция са за сметка на фирма „ЗК" АД.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"