• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 441 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на ОбС - Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство" финансово подкрепен от ОП „Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051/РО002/10/1.3-04, сключен между община Балчик и Министерството на финансите.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 441: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1  от Закона за общинския дълг,  във връзка с Решение  4 от 15.12.2011 г., Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  " Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/10/1.3-04 със средства на общинския бюджет в размер на 9 585,47 (девет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и 47 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1.  По бюджетно перо от група А-допустими разходи по правилата на ЕСФ,  точка 5. „Разходи за външни услуги" - 3 200,68 лв. ,от които:

-     б.п.5.2."Разходи за обучения/семинари"- 132,00 лв.

-         б.п.5.3."Разходи за проучвания, изследвания и анализи"- 2 938,20 лв.

-         б.п.3.2."Командировки в чужбина"- 130,48 лв.

2.      По бюджетно перо от група Б-допустими разходи по правилата на ЕФРР, точка 13. „Разходи за организация и управление" - 6 384,79 лв.

3.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни

     и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"