• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 440 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за корекция на Решение 430 по Протокол № 31 от 26.09.2013 година на общински съвет - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 440: На основание чл. 21,ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение 846/27.7.2011г., допълнено с Решение 51/26.01.2012г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК изменя свое Решение № 430 поПротокол № 31 от 26.9.2013г., както следва:

Навсякъде в Решение № 430 по Протокол № 31 от 26.9.2013 г. вместо
сумата 1 813 000лв. /един милион осемстотин и тринадесет хиляди лева/ да се чете
сумата: 2 198 560лв. /два милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и
шестдесет лева/.

В останалата си част решението остава непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"