• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 439 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 1 и № 2, манипулационна № 1 и № 3, чакалня и санитарен възел, находящи се в „Здравна служба" с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 439: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, дава съгласието си :

       1.1. Лекарски кабинет № 1 с площ от 9.04 м2, манипулационна  № 1 с площ  9.04 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 23.48 м2,  находящи се в „Здравна служба" с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.

       1.2. Лекарски кабинет № 2 с площ от 17.28 м2, манипулационна  № 3 с площ  12.77 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 35.45 м2,  находящи се в „Здравна служба" с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.,

да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на:

        по т. 1.1.  90,16 лв. /деветдесет лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения. 

        по т. 1.2.  136,13 лв. /сто тридесет и шест лева и тринадесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения. 

       3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по медицина. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ и да не променя предназначението на наетия кабинет.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"