• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 437 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, представляващо лекарски кабинет № 210 /психиатричен/, находящ се в „МЦ І" ЕООД - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 437:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си помещение, представляващо лекарски кабинет № 210 /психиатричен/ с площ от 15 м2, находящ се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков" № 1 да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс  в размер на 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения. 

       3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по медицина. Кабинетът да бъде отдаден под наем на специалист със съответната специалност. Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно индивидуална специализирана психиатрична медицинска помощ и да не променя предназначението на наетия кабинет.

       4. Упълномощава Управителя на "МЦ І" ЕООД, гр. Балчик да подпише Договор за наем на оборудването в горепосоченият кабинет, след подписване на Договор за наем на помещението.

       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"