• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 436 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж - юг".

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 436: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3698/28.07.2009 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "Овчаровски плаж - юг" с площ от 638 м2  /шестстотин тридесет и осем квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 950.00 лв. /петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

            3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"