• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 435 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 67951.501.318 по кадастралната карта на с. Соколово, на собственика на законно построена сграда.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 435: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Д-877-1/18.09.2013 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 5 898.00 лв. (пет хиляди  осемстотин деветдесет и осем лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 67951.501.318 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 983 м2 (деветстотин осемдесет и три квадратни метра), актуван с АОС № 4326/12.09.2013 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"