• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 434 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюлтен Кемал Исмаил по отношение на ПИ № 67951.501.462 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 434: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Г-941-1/11.09.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Гюлтен Кемал Исмаил от гр. Добрич, ул. "Кокиче" №10, по отношение на ПИ № 67951.501.462 по кадастралната карта на с.  Соколово, целия с площ от 2254 м2, като Гюлтен Исмаил изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 334 м2 /триста тридесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4327/17.09.2013 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2 004.00 лв. /две хиляди и четири лева/, без ДДС.        

             3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"