• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 433 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мариян Тодоров Цветков по отношение на ПИ № 02508.51.197 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 433: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-306-3/25.09.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мариян Тодоров Цветков от гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 43А, по отношение на ПИ № 02508.51.197 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.10 по ПУП на в.з. "Бели скали"/, целия с площ от 804 м2, като Мариян Цветков изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 154 м2 /сто петдесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4332/26.09.2013 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 6 160.00 лв. /шест хиляди сто и шестдесет лева/, без ДДС.        

             3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"