• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 432 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 432: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

-    Поземлен имот № 02508.55.225 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 146 м2;

-    Поземлен имот № 02508.55.222 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 123 м2;

-    Поземлен имот № 02508.22.221 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 155 м2;

-    Поземлен имот № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 261 м2;

-    Поземлен имот № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "Овчаровски плаж - юг", с площ от 638 м2;

-    Земеделска земя - нива ІІІ категория, ПИ № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, с площ от 1 370 м2;

-    Земеделска земя - нива ІV категория, ПИ № 62788.38.6 по кадастралната карта на с. Рогачево,с площ от 326 м2.   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"