• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 431 Протокол 32 от 31.10.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за промяна състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни-спестовни влогове.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 431: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, общински съвет заличава Десислава Евдева Костадинова от състава на утвърдената с Решение № 48/26.01.2012 г. местна комисия и определя мястото и в комисията да бъде заето от Женя Манолова Македонова - гл. юрисконсулт в отдел ПИТО.

         2. Упълномощава Кмета на община Балчик да представи за утвърждаване приетото решение в Националния компенсационен жилищен фонд град София.

ГЛАСУВАНЕ

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"