• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 428 Протокол 31 от 26.09.2013 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 48982.333.15- "Обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28" по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 428: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 48982.333.15 - "Обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28" по кадастралната карта на с.Царичино община Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник". 

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"