• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 425 Протокол 31 от 26.09.2013 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изразяване на мнение за опрощаване на дълг от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 425: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на Република България, с вх. № 287 от 17.06.2013 година, общински съвет Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково, община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"