• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 417 Протокол 31 от 26.09.2013 г.

По седма точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.6.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж", на собственика на законно построена сграда.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 417: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 45, ал.1 и ал.5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94С-402-1/26.07.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 14 050.00 лв. (четиринадесет хиляди и петдесет лева), за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.6.2 по кадастралната карта на гр.Балчик, вилна зона "Овчаровски плаж" с площ от 562 м2 (петстотин шестдесет и два  квадратни метра), актуван с АОС № 4308/29.07.2013 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"