• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 411 Протокол 31 от 26.09.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Разглеждане предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 411: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик  актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

-    Поземлен имот № 44882.501.22 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 1385 м2;

-    Поземлен имот № 44882.22.97 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 861 м2;

-    Поземлен имот № 44882.22.98 по кадастралната карта на с. Ляхово, с площ от 1 306 м2;

-    Незастроен урегулиран поземлен имот VІ, кв. 42 по ПУП на вилна зона "Изгрев", ПИ № 02508.1.293 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 423 м2.          

Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният  имот:  

-   Апартамент № 2, ет.1, вх.А, бл.№24 в жк "Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.76.18.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"