• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 409 Протокол 30 от 22.08.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за удължаване срока на Договор подписан между община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.    

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 409: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг Общински съвет - Балчик, във връзка с Решение 56 по Протокол 6 от 26.01.2012 г., Общинският съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи анекс с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД за удължаване на срока до 25.02.2014 г. на сключеният между страните договор за кредит, по силата на който е поет дългосрочен общински дълг - с цел приключване на реализирания проект за изпълнение на одобрения по ПРСР проект и сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №08/321/00719 от 23.10.2009 с ДФ „Земеделие" за проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул."Дунав", с. Кранево".

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи анекса предмет на т. 1 от настоящото решение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"