• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 408 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за избиране на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич.

         Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 408: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/03.02.2011 година и писмо с вх. № 334 от 17.07.2013 година на Окръжен съд - Добрич, общински съвет - Балчик избира временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич, както следва:

Председател:     Росица Василева Пенева

Членове:            1. Красимир Ангелов Михайлов             

                            2. Стефан Каров Стефанов

                            3. Маргарита Калинова Вичева

                            4. Ерджан Хюсеин Тургут

                            5. Николай Филипов Колев

                            6. Атанас Жечев Георгиев

Срок на изготвяне на предложението до 17.09.2013 г.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"