• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 407 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане на Декларация от общински съвет - Балчик за достъп на младите хора до култура в община Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 407: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик приема следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА В ОБЩИНА БАЛЧИК

КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА:

 • Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която съдейства за интегриране на културата във всички учебни дейности в училищата, младежките организации и институциите за обучение,
 • Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 16 ноември 2007 г. относно Европейска програма за култура и нейните стратегически цели, както и Заключенията на Съвета относно работния план за културата за периода 2011-2014 г.,
 • Проучването за достъпа на младите хора до култура, възложено от Европейската комисия
 • Резолюцията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 г. относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018 г.), в която се посочва, че творчеството и новаторският капацитет на младите хора следва да се подкрепят посредством по-качествен достъп и участие в културата и културното изразяване от ранна възраст, като така се насърчава развитието на личността, засилените способности за учене, междукултурните умения, разбирането и зачитането на културното многообразие и развиването на нови и гъвкави умения за бъдещи възможности за работа,
 • Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 27 ноември 2009 година за насърчаване на творческо поколение - развиване на творчеството и новаторския капацитет у децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до култура, в които се набелязват 6 приоритета,
 • Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 19 ноември 2010 година относно достъпа на младите хора до култура,
 • Ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (10 та сесия, 21 май 2003);
 • Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г., която определя публично подпомагане приобщаването на млади хора към културата и изкуството като основна национална за цел за развитието на младите хора в България;
 • Закона за младежта, който определя координиране на политиките за младежта в сферата на културата като основен принцип на националната политика за младежта;
 • Закона за закрила и развитие на културата, който определя откриването, подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и развитието и усъвършенстване на образованието в областта на изкуствата и културата като основни принципи на националната културна политика;

КАТО ПРИЗНАВАМЕ И ПОДЧЕРТАВАМЕ:

- че достъпът на младите хора до култура включва два основни аспекта: младите хора като ползватели, купувачи, потребители и публика; и младите хора като активни участници и творци на изкуство и култура,

- значението на тези два аспекта за доброто сътрудничество между областите на младежта и на културата,

- значението на познаването, насърчаването, видимостта и използването на нови информационни и комуникационни технологии, включително на цифровизацията на културното съдържание, с цел да се разшири достъпа на младите хора до култура,

- че достъпът на младите хора до култура означава също и практика на себеизразяването, личностно развитие и придобиване на увереност, капацитет за иновации и творчество, удовлетворение и отворено съзнание към другите култури, включително към европейското културно наследство,

- значението на непрекъснатото развитие на културните компетентности на младите хора и на всички заинтересовани страни, тъй като това се преплита с други ключови компетентности,

- значението на културата като средство за насърчаване на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и борбата срещу дискриминацията и бедността.

 

НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

ДЕКЛАРИРАМЕ НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ:

            1. да улесняваме достъпа на всички млади хора до култура, като намалим свързаните с това пречки, посочени в проучването (напр. финансови, езикови, времеви и географски пречки), като отчитаме ролята на образованието и обучението в сферата на културата и изкуството за всички млади хора от ранна възраст в рамките на перспективата за учене през целия живот и чрез използване на целеви програми,

            2. да насърчаваме разработването на дългосрочни координирани политики за достъп на младите хора до култура на всички равнища, с ясна перспектива за младежта, например чрез стимулиране на партньорства и контакти между творческия сектор и заинтересованите страни в сферите на младежта, образованието и други, свързани с тях области,

            3.да развиваме познанието за достъпа на младите хора до култура;

            4. да насърчаваме и обменяме опит, практики и информация между всички заинтересовани страни на всички равнища във връзка с достъпа на младите хора до култура

            5. да насърчаваме достъпа на младите хора до култура като средство за стимулиране на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора, както и на борбата срещу дискриминацията и бедността,

            6. да насърчаваме изпълнението в България на приоритети, определени в Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК

25.07.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"