• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 406 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане искане от „Енертраг Методиево" ЕООД за учредяване на сервитут-възмездно право на прокарване на подземни кабелни електропроводи при изграждане на кабелно трасе за ветроенергиен парк „МетодиевоІ".

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 406: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 64 от Закона за енергетиката, Общински съвет - Балчик учредява в полза на  "Енертраг Методиево" ЕООД сервитут - право на прокарване на кабелна линия при изграждане на "Кабелно трасе за ветроенергиен парк "МетодиевоІ", състоящ се от 50 ветрогенератора в частта за кабели 30(33) кV, свързващо ветрогенераторите помежду им и с подстанция "Методиево" 30(33)/110 кV, находящи  се в землищата на селата Методиево, Победа, Полковник Минково и Полковник Свещарово, община Добрика и село Пряспа, община Балчик и в частта за кабел 110 кV,  свързващ подстанция "Методиево" 30(33)/110 кV с подстанция "Житен" 30(33)/110/400 кV,находящ се в землищата на селата Победа и Генерал Колево, община Добричка и Житен, Сноп, Градини, Пчеларово и Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич" в частта на имоти:


по

ред

№ на имот

/землище с. Пряспа/

Вид на имота

Обща площ на имота в дка

Засегната площ от сервитута

дка

Вид собстве-ност

Собстве-ник

Цена на серви -тута в лева

1

58270.12.28

Полски път

6.160

2.657

Общинска публична

Община Балчик

1 235.50

2

58270.11.41

Полски път

4.212

2.811

Общинска публична

Община Балчик

1 307.00

3

58270.10.45

Полски път

6.836

4.452

Общинска публична

Община

Балчик

2 070.00ІІ. Заинтересуваното лице "Енертраг Методиево" ЕООД да заплати размера на обезщетението, определено от комисията по чл. 210 от ЗУТ.

ІІІ. Кмета на Община Балчик на основание чл. 193, ал. 4 от ЗУТ да издаде Заповед за право на прокарване в полза на "Енертраг Методиево" ЕООД.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"