• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 405 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за допълнително възнаграждение на кметските наместници в община Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 405: 1. На основание чл.21, ал.1, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА, чл.24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет - Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през първото тримесечие на 2013 година на кметските наместници в Община Балчик, както следва:

Блага Кирилова Атанасова             - кметски наместник с. Дропла      - 450.00 лева

Съби Крумов Василев                     - кметски наместник с. Безводица - 450.00 лева

Илийчо Андреев Илиев                  - кметски наместник с. Змеево       - 450.00 лева

Ради Атанасов Радев                     - кметски наместник с. Църква       - 450.00 лева

Стойка Йорданова Донева            - кметски наместник с. Дъбрава     - 450.00 лева

Сергей Панайотов Георгиев           - кметски наместник с. Пряспа       - 450.00 лева

Илияна Димитрова Димитрова      - кметски наместник с. Рогачево    - 450.00 лева

Елица Димитрова Карлукова         - кметски наместник с. Тригорци   - 450.00 лева

Орхан Юсеинов Алиев                    - кметски наместник с. Бобовец     - 450.00 лева

Георги Илиев Генов                        - кметски наместник с. Царичино  - 450.00 лева

Мехмед Хасан Расим                       - кметски наместник с. Кремена    - 450.00 лева

Йордан Койчев Коев                       - кметски наместник с. Храброво   - 450.00 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


2. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик утвърждава основна месечна работна заплата на кметовете на населени места в община - Балчик, както следва:

С. Гурково  - Тодор Иванов Георгиев                            830.00 лева

С. Кранево              - Румен Петков Николов                 830.00 лева

С. Ляхово                -  Реджеб Ибрямов Реджебов        830.00 лева

С. Оброчище          - Данаил Петров Караджов            830.00 лева

С. Сенокос              - Михаил Атанасов Милчев             830.00 лева

С. Соколово            - Минко Маринов Попов                 830.00 лева

  С. Стражица         -  Шукри Али Шукри                       830.00 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"