• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 404 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.48.4 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 404: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА отменя решение 318 по протокол № 31, прието на заседание на Общински съвет - Балчик на 15.05.2009 г.

         2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, общински съвет дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3575/24.03.2009 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.48.4 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. "Мелницата" с площ от 21 013 м2 /двадесет и една хиляди и тринадесет квадратни метра/.  

         3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 37 870.51 лв. /тридесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет лева и петдесет и една стотинки/, като начална цена за провеждане на търга;

         4.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"