• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 402 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 402: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Стелияна Тодорова Тодорова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Мая Димова Ангелова от гр. Балчик, жк „Балик", бл. 18, ап. 706, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, ул. „Г.С.Раковски" № 38, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Белял Ахмедом Мехмедов от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

5. Кериме Кязим Мустафова от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Алекси Митков Русев от гр. Балчик, ул. „Черни връх" № 35, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Димитричка Демирева Ставрева от гр. Балчик, ул. „Вихрен" № 6, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Виктор Генчев Димитров от гр. Балчик, ул. „Плиска" № 10, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Христина Кръстева Сивкова от град Балчик, жк „Балик" бл. 8, за оперативно лечение на баща й Кръстю Сивков Сивков, в размер на 300.00 (триста) лева.

10. Гина Радева Иванова от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Галин Василев Делев от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

12. Божанка Аспарухова Кушева от гр. Балчик, ул. „Тузла" № 5, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"