• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 401 Протокол 29 от 25.07.2013 г.


По осма точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2013/2014 година, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 401: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11а, ал. 1 и ал. 3, чл. 11, ал. 2-6 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, във връзка с докладна записка от директора на ПГ за КОС „А. Константинов" Балчик с вх. № 31-09-12/17.07.2013 г., Общински съвет - Балчик:

РЕШИ:

1. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за обезпечаване на учебния процес в ПГ за КОС „А. Константинов" гр. Балчик за учебната 2013/2014 година в размер на 100% от съответния Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик за общо 4 ученици в девети и десети клас, както следва

1.1. В IX клас - за 1 ученик, професия „Готвач", специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки";

1.2.  В X клас - за 3 ученици, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес", професия „Малък и среден бизнес".

2. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за обезпечаване на учебния процес в ПГ за КОС „А. Константинов" гр. Балчик за учебната 2013/2014 година в размер на 50% от съответния Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик за общо 19 ученици в девети, десети и дванадесети клас, както следва:

           2.1.В IX клас - за 8 ученици, професия „Готвач", специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки";

           2.2. В X клас - за 8 ученици, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес", професия „Малък и среден бизнес";

           2.3. В XII клас - за 3 ученици, професия „Готвач", специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки".

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да направи мотивирано искане пред началника на РИО Добрич за разрешение за формиране на паралелките в IX и X клас в ПГ за КОС „А. Константинов" за учебната 2013/2014 г. и да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"