• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 399 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 02508.10.602 по кадастралната карта на град Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 399: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 02508.10.602" по кадастралната карта на гр.Балчик - съгласно приложено задание.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"