• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 396 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.45.42 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 396: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4303/12.06.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.45.42 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. "Кермен дере" с площ от 6 984 м2 /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 729.04 лв. /шест  хиляди седемстотин двадесет и девет лева и четири стотинки/, като начална цена за провеждане на търга;

         3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"