• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 394 Протокол 29 от 25.07.2013 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година - общинска отговорност на Читалище „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 394: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ, общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласието си бюджета на читалище „Просвета-1901" село Оброчище да бъде актуализиран с 5000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"