• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 25.07.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2013 година, за информация съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

За информация, не се гласува