• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 378 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Приемане на Решение на Общински съвет Балчик за кандидатстване на Община Балчик с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността", бюджетна линия BG051РО001-5.2.12

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 378: На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с прието Решение № 837 от заседание на общински съвет Балчик, проведено на 07.06.2011 г., и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността", бюджетна линия BG051РО001-5.2.12, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.    Общински съвет Балчик,  дава съгласие  Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността", бюджетна линия BG051РО001-5.2.12.

2.    Общински съвет Балчик поема ангажимент за създаването на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

3.    Общински съвет Балчик декларира, че услугата Център за настаняване от семеен тип ще бъде подържана минимум 5 (пет) години след създаването й;

4.    Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"