• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 377 Протокол 26 от 30.05.2013 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ за издаване на книга.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 377: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Издателство „Захари Стоянов" гр. София, в размер на 3 000 лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ-присъстват 16 общ. съветници

9 „ЗА", 2 „ПРОТИВ", 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.;

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

12 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"